Buddhist eLibrary
Quick Search:

+ Advanced Search
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
Partners
Kong Meng San Phor Kark See Monastery


Other Links
exabytes network

Theravada Text >> Sutta

พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
By Ven. Phra Dharmakosajarn

การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่ยึดคนเป็นตัวตั้งของการพัฒนา การพัฒนาที่ดีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสุขมวลรวมของประเทศ (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย)
การพัฒนานี้ เริ่มที่การพัฒนาคนก่อน เพื่อว่า คนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งอื่นต่อไป นั้นคือเราต้องพัฒนาคนให้มีอารยวัฒิ ๕ ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา

E-Books - Thai : [798 KB]