Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Last additions
Buddha_life_07.gif
Buddha_life_07.gifเจ้าชายทรงตัดพระเมาลี1574 viewsเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา เจ้าชายทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์May 24, 2009
Buddha_life_06.gif
Buddha_life_06.gifมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)1479 viewsเมื่อกลับจากการประพาสพระราชอุทยานครั้งสุดท้าย ทรงทราบว่าพระชายา ประสูติพระโอรส ก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชในคืนวันนั้นMay 24, 2009
Buddha_life_05.gif
Buddha_life_05.gifเสด็จประพาสพระราชอุทยาน2073 viewsในการเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ ครั้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยลำดับ ทำให้เจ้าชายทรงเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ปัจจัยปรุ่งแต่งทั้งหลาย May 24, 2009
Buddha_life_04.gif
Buddha_life_04.gifเจ้าชายทรงอภิเษกสมรส1876 viewsเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับนางยโสธรา หรือพิมพา แห่งโกลิยวงศ์ประทับสำราญในปราสาท ๓ ฤดูMay 24, 2009
Buddha_life_03.gif
Buddha_life_03.gifเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ1893 viewsพระนางมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ณ อุทยานลุมพินี ในวันวิสาขปุณณมี ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราชMay 24, 2009
Buddha_life_02.gif
Buddha_life_02.gifพระนางมหามายาทรงพระสุบิน1691 viewsพระนางมหามายาทรงพระสุบินว่า ลูกช้างเผือกเข้าไปสู่ประครรภ์ของพระนาง ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงพระครรภ์May 24, 2009
Buddha_life_01.gif
Buddha_life_01.gifพระพุทธบิดาและพุทธมารดาในพิธีอภิเษกสมรส1950 viewsเจ้าชายสุทโธทนะ และเจ้าหญิงมหามายา เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรถ ณ อโศกอุทยาน
May 24, 2009
Smarti.pdf
Smarti.pdfสมาธิในพระพุทธศาสนา (แปลจากหนังสือ Buddhist Meditation)3752 viewsby Ven.Dr.P.Vajiranana

หนังสือเล่มนี้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร แปลจากหนังสือ Buddhist Mediation ของ Ven. Dr.P.Vajiranana โดยที่หนังสือนี้เป็นผลแห่งการสืบสวนถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลทีได้รับ การบรรลุธรรม และจุดมุ่งหมายสุดท้ายในการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนา ตามที่ค้นพบในพระคัมภีร์ต่างๆ ของฝ่ายเถรวาทซึ่งแต่งไว้เป็นภาษาบาลี

ในที่นี้ คำว่า สมาธิ ไม่ถือว่าเป็นการหลุดพ้นไปจากโลกซึ่งเป็นเชิงลบ แต่เป็นพลังที่ทรงความสามารถซึ่งเป็นเชิงบวก เป็นคุณธรรมที่สามารถยกสถานภาพของบุคคลจากสภาพธรรมดาขึ้นสู่สภาพที่ประเสริฐได้ เป็นมรรควิถีที่ช่วยบุคคลให้ออกจากความมืดคืออวิชชาได้ และช่วยพัฒนาความฉลาดให้สูงขึ้นจนถึงจุดรู้แจ้งเห็นจริงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่มนุษย์แสวงหา เป็นวิถึทางอันเดียวที่จะนำบุคคลไปถึงความหลุดพ้นในที่สุด ซึ่งเป็นความสุขนิรันดร พระพุทธเจ้าตรัสเรียกกว่าหลุดพ้นนี้ว่า “นิรวาณ” (ตรงกับภาษาบาลีว่า นิพพาน) ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ.
May 23, 2009
what_buddhaTeach.pdf
what_buddhaTeach.pdfพระพุทธเจ้าสอนอะไร (แปลจาก What the Buddha Taught)4001 viewsโดยคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นี้เป็นคำอธิบายพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่สุด ของผู้แทนพุทธศาสนาท่านหนึ่งที่มีความรู้ที่สุดในพุทธศาสนา พระ ดร. ดับลิว ราหุลเถระ ได้รับการศึกษาอบรมตามแบบอย่างของพระภิกษุในประเทศศรีลังกา และได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสงฆ์แห่งหนึ่งในประเทศศรีลังกา ซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศก จนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะได้รับอบรมสั่งสมทางโบราณประเพณีมา ท่านจึงได้ตัดสินใจเผชิญต่อความคิด และวิธีแห่งการเรียนทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในขณะที่โบราณประเพณีกำลังเป็นที่สงสัยกัน
May 23, 2009
dhrama_manager.pdf
dhrama_manager.pdfคุณธรรมสำหรับนักบริหาร1492 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

นักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีมันสมองในการจัดการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากบริหารงานแล้วบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หรือพบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน

การบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใชในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ๔ หากนักบริหารท่านใดมีคุณธรรมเช่นนี้ เขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน
May 23, 2009
516 files on 52 page(s) 49