Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Last additions - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdf
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๑ เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา780 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำนิยามของคำว่า เศรษฐกิจ ตามทัศนะของพุทธบริษัท ควรจะมีว่า การจัดให้เกิดความถูกต้อง ถูกต้องของชีวิต เกี่ยวกับปัจจัย ในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้ เกิดเป็นผลเป็นกำไร ถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจัดมาให้...
Oct 08, 2013
10_KhwamManKhong.pdf
10_KhwamManKhong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๐ ความมั่นคงของสังคมโลก552 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความมั่นคงของชนชาติไทย ตกมาถึงมือของเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันนี้ เราเรียกว่า มรดกที่บรรพบุรุษมอบให้ เป็นสิ่งที่พอจะกล่าวได้ว่า เป็นความมั่งคง เพราะว่าทรงตัวอยู่ได้ที่นี้ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่จะรักษาเอาไว้ และกระทำให้ยิ่งขึ้นไป สมแก่สถานการณ์ในโลก ที่นับวันแต่จะยุ่งยากมากขึ้น...
Oct 08, 2013
09_Khumue_PhutBorisat.pdf
09_Khumue_PhutBorisat.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๙ คู่มือพุทธบริษัท664 viewsพุทธทาสภิกขุ

...สิ่งใดที่ทำให้เบาใจ ทำให้หายกลัว ให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปราถนา สิ่งนั้นก็เรียกว่า สรณะ ตัวหนังสือแปลว่าที่ระลึกถึง สรณะ--ระลึกถึง แต่เราเอามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่พึง อย่างเช่นมีอะไรเป็นสรณะ นี้ก็หมายความว่า มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นที่พึง...
Oct 08, 2013
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdf
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๘ เยาวชนกับทางรอดของสังคม574 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เอาใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดี หรือถูกต้อง แล้วเขาสามารถทำโลกนี้ ให้มันน่าอยู่ หรือปลอดภัย ความหวังของเราอยู่ที่เยาวชน ไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกที่ไหน ลองทำให้ผิดในเรื่องเยาวชนเถอะ โลกนี้ก็จะวินาศ อย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้...
Oct 08, 2013
05_KoetMaThammai.pdf
05_KoetMaThammai.pdfพุทธทาสธรรมเล่มที่ ๕ ปัญหาของมนุษย์773 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาๆ เดียว ว่า เกิดมาทำไม ? เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ ขอให้สนใจปัญหานี้ เพื่อจะเข้าใจตามที่จะพูดในลักษณะที่ว่า มันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่า เกิดมาทำไม ?...
Oct 08, 2013
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdf
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๗ การศึกษากับศีลธรรม608 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบทำลายความเห็นแก่ตัว โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา เป็นการศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงแสดงไว้โดยพระพุทธเจ้า เสร็จการศึกษานี้แล้ว ก็มีนิพพานเป็นรางวัล...
Oct 08, 2013
SatsanaKapSangkhom.pdf
SatsanaKapSangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๔: ศาสนากับสังคม454 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องทางกาย แล้วก็เพ่งเล็งเอาความสุขสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนังเป็นของสูงสุด เดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นอย่างนี้กันทั่วโลก มากขึ้นๆ บูชาความสุขทางเนื้อหนังมากขึ้น ก็ต้องทิ้งธรรมศาสตร์นั้นไป ทิ้งธรรมะในฐานะที่เป็นศาสตร์นั้นไปไปๆ จนเอาอะไรมาเป็นศาสตร์ก็ดูเอาเองสิ แล้วมันไม่มีอะไรจะแก้ปัญหาของคนสมัยนี้ได้ ปัญหาที่โลกไม่มีสันติภาพในเวลานี้อะไรจะแก้ได้ หรือที่ปลีกย่อยลงมานี่อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ที่กรุงเทพฯเป็นอย่างไรคุณก็เห็นอยู่อะไรจะแก้ อะไรจะเป็นศาสตร์ที่จะตัดปัญหานี้ออกไป.
Oct 05, 2013
FaSang_ThangKhanaSong.pdf
FaSang_ThangKhanaSong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๓: ฟ้าสางทางคณะสงฆ์428 viewsพุทธทาสภิกขุ

...วินัยนี้มุ่งหมายจะให้หมู่คณะ คือคณะสงฆ์นี้ตั้งบอยู่ได้ เป็นจุดหมายอย่างนี้ สำหรับบุคคลนั้นเป็นส่วนน้อย ถ้าหมู่คณะ หรือคณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้ ก็คือบุคคลตั้งอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีข้อบังคับให็ปฏิบัติอย่างนั้นๆ ทำให้รวมกันให้เป็นคณะสงฆ์นี้ตั้งอยู่ได้ ก็เลยเรียกว่า วินัยบังคับให้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้คณะสงฆ์อยู่ยืนยาวมาได้ ตั้งสองพันกว่าปี จนถึงบัดนี้นั้นก็เพราะมีวินัย เป็นหลักสำคัญ รักษาความปรกติสม่ำเสมอไว้ได้ ไม่เช่นนั้นจะสูญหายไปแล้ว..
Oct 05, 2013
KanSatsana02.pdf
KanSatsana02.pdfพุทธทาสธรรม เล่ม ๒: การพระศาสนา ๒398 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม; ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาท...
...ต้องเห็นอาการของปฏิจจสมุปบาท ที่มันเกิดขึ้น ดับไป...
Oct 05, 2013
Ariyasiladham03.pdf
Ariyasiladham03.pdfอริยศีลธรรม ๓: ปัญหาและทางออกของศีลธรรม765 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาในโลกทั้งโลก ก็คือความไม่อยู่กันเป็นปกติสุข เพราะขาดศีลธรรม ในระดับไหนก็ตาม เรียกได้ว่าขาดศีลธรรมทั้งนั้น...
Oct 03, 2013
56 files on 6 page(s) 5