Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Most viewed - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Tripidok.pdf
Tripidok.pdfพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้1698 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธ-ศาสนาจริงหรือไม่...
KhumueChiwit.pdf
KhumueChiwit.pdfคู่มือชีวิต1178 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ส่วนที่ท่านที่ประจักษ์แจ้งสมบูรณ์ในการมองชีวิต จะมีท่านทีต่อชีวิตและความตาย ตายนัยแห่งธรรมภาษิตที่ว่า "จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือนร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"...
Nitisat_NaeoPhut.pdf
Nitisat_NaeoPhut.pdfนิติศาสตร์แนวพุทธ1104 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...
BuddhaSolutionBi.pdf
BuddhaSolutionBi.pdfพุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ ๒๑1049 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
CharikBun_CharuekTham.pdf
CharikBun_CharuekTham.pdfจาริกบุญ จารึกธรรม927 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ "จาริกบุญ จารึกธรรม" นี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางและแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุญจริยาในการจาริกนมัสการพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถานและพุทธเจดีย์ทั้งหลายในชมพูทวีป ช่วยเพิ่มพูนความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันพึงรู้ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
Choerkram.pdf
Choerkram.pdfเชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม924 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

กรรมตามความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาคืออะไร ? หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามเสนอมุมมองในการเข้าใจเรื่องของกรรม ให้ตรงกับความเป็นจริงในพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้นำความเชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำนี้ มาปรับใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน โดยผ่านการนำเสนอด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเรื่องกรรม และการปรับเปลี่ยนของกรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน
KaoPaiNaiBun.pdf
KaoPaiNaiBun.pdfก้าวไปในบุญ863 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ ก้าวไปในบุญ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึง ความหมายของบุญ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำความเห็นให้ถูกในการทำบุญ และท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงวิธีการทำบุญให้ได้บุญและมีผลสมบูรณ์ โดยการทำบุญนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวัดเท่านั้น ท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงหนทางในการทำบุญซึ่งสามารถทำได้ถึง 10 วิธี ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” และทำที่ไหนก็ได้ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้บอกไว้ว่า “ทำบุญ ทำที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำอะไร ถ้าทำเป็นก็เป็นบุญ”
Winai.pdf
Winai.pdfวินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด847 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในหมู่มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว การปฏิบัติตามวินัย ก็คือ การเอาประโยชน์จากธรรมชาติใช้ได้นั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยได้อย่างดี บนพื้นฐานแห่งธรรมแล้ว ก็จะทำให้สังคมมนุษย์เป็นไปด้วยดี...
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdf
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdfชีวิตคู่ที่มีคุณค่า845 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท
๑. ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คื่อความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข
๒. ความรักประเภทที่สอง.....คื่อความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
Chiwit_Thi_Sombun.pdf
Chiwit_Thi_Sombun.pdfชีวิตที่สมบุรณ์784 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เมื่อเรามีชีวิตและอยู่ในโลก ก็ต้องรู้จักชีวิตและรู้จักโลกนั้นให้ชัดเจนตามเป็นจริง อย่างที่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตนั้น เราจะได้ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดำเนินชีวิต เมื่อได้สร้างสรรค์วัตถุและทำ ความดีกันมาแล้ว ก็ควรเข้าถึงความจริงกันให้จริงๆ ด้วย จึงจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ แล้วก็จะทำ ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ โดยมีจิตใจที่เป็นอิสระเหนือโลกธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ และมีความสุขที่สมบูรณ์
43 files on 5 page(s) 1