Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Most viewed
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3การเจริญสติปัฏฐาน 41381 viewsบรรยายธรรม เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อหาทางออกจากทุกข์ ของมนุษย์ โดยพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) จากสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
a014.jpg
a014.jpgพระโอรสธิดา แอบซ่อนอยู่ในสระน้ำ1376 viewsพระชาลีกัณหา ทราบว่า พระบิดาจะยกตน ให้แก่ชูชก ก็ทรงหวาดกลัว จึงพากันไปหลบ ซ่อน โดยเดินถอยหลังลงสู่สระบัว เอาใบบัว บังเศียรไว้ จนพระเวสสันดร ทรงต้องออกมาตามหาพระชาลีกัณหา จึงตรัสเรียกพระโอรสธิดาว่า "ชาลีกัณหา เจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิด หากเจ้า นิ่งเฉยอยู่ พราหมณ์เฒ่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ ไร้วาจาสัตย์ พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมี เพื่อสละละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณ จะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ในภาย ภาคหน้า ให้พ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่าย ตายเกิด เจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบการบุญ เพื่อบรรลุ ผล คือ พระโพธิญาณนั้นเถิด" ทั้งสองกุมารทรงได้ยินพระบิดาตรัสเรียก ก็ทรงรำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่ถึง เชื่อฟังบิดามารดา รำลึกได้ถึงความ พากเพียรของพระบิดาที่จะประกอบ บารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ทั้งยังรำลึกถึง ขัตติยมานะว่าทรงเป็น โอรสธิดากษัตริย์ ไม่สมควรจะหวาดกลัว ต่อสิ่งใด จึงเสด็จขึ้นมาจากสระบัว พระบิดาก็จูงทั้งสองพระองค์มาทรงบริจาค เป็นทานแก่ชูชก
12_IThapPatChayaTa.pdf
12_IThapPatChayaTa.pdfอิทัปปัจจยตา1368 viewsพุทธทาสภิกขุ
Buddha_life_07.gif
Buddha_life_07.gifเจ้าชายทรงตัดพระเมาลี1366 viewsเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา เจ้าชายทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์
history_Aphidharma.pdf
history_Aphidharma.pdfตำนานพระอภิธรรม1363 viewsเรียบเรียง ธนิต อยู่โพธิ์

พระอภิธรรม เป็นธรรมละเอียดอ่อน ผ่องใส บริสุทธิ์สูงส่ง ผู้มีจักษุแปดเปื้อนขุ่นมัวด้วยละอองธุลี ยากจะหยั่งเห็น
Pure_Kanna01.wmv
Pure_Kanna01.wmvขันธ์ที่บริสุทธิ์ ตอนที่ ๑1356 viewsธรรมบรรยาย เรื่อง... ขันธ์ที่บริสุทธิ์ โดย อาจารย์เรณู ทัศณรงค์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
dhrama_manager.pdf
dhrama_manager.pdfคุณธรรมสำหรับนักบริหาร1355 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

นักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีมันสมองในการจัดการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากบริหารงานแล้วบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หรือพบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน

การบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใชในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ๔ หากนักบริหารท่านใดมีคุณธรรมเช่นนี้ เขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน
Love_Wisdom.pdf
Love_Wisdom.pdfLove of Wisdom1342 viewsBy Prof.Dr.Somparn Promta

Love of Wisdom is a book about an introduction to philosophy. It written by Prof.Dr. Somparn Promta from department of Philosophy, Chulalongkorn University.
a006.jpg
a006.jpgพราหมณ์เฒ่าชื่อ ชูชก จะไปขอพระโอรสธิดา1333 viewsพราหมณ์ชูชก ลานางอมิตตดา เพื่อไปขอพระโอรส และพระธิดา ของพระเวสสันดร
Buddha_life_30.jpg
Buddha_life_30.jpgการปรินิพพาน1329 viewsเมื่อทรงสั่งสอนสาวกองค์สุดท้าย คือ สุภัททะปริพาชกแล้ว พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขปุณณมี
516 files on 52 page(s) 11