Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Most viewed
Buddhism_education.pdf
Buddhism_education.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา2062 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง

การศึกษาเชิงพุทธ เป็นการศึกษาเพื่อเปิดตา คือ ปัญญา ของชาวโลก ให้มองเห็นแสงสว่างด้วยตนเขาเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้บอกทางให้ และจัดลำดับข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะได้จากแหล่งข้อมูลนั้นโดยการคิดอย่างลึกซึ้ง ภายในกรอบก่อนแล้วค่อยๆ ขยายฐานการเรียนรู้ให้ไกลออกไป จนถึงขั้นเกิดความรู้ เกิด เกิดญาณ และความสว่างในเรื่องที่ไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาจากใคร จากแหล่งใดมาก่อน เป็นความคิดใหม่
Dharma_EnvironmentProtecting.pdf
Dharma_EnvironmentProtecting.pdfธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2052 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประพันธ์โดยพระเทพโสภณ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือชุด "พระเทพโสภณเทศนา"

โดยที่หนังสือเล่นนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่ผู้ประพันธ์ไปปาฐกถาธรรม แสดง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๔ และหัวข้อ "ศาสนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประพันธ์ไปปาฐกถานำ ในการสัมมนาผู้นำศาสนาเรื่อง "ศาสนากับสิ่งแวดล้อม" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
Buddha_life_31.jpg
Buddha_life_31.jpgการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ2044 viewsพระพุทธสาวกและเหล่ากษัตริย์มัลละแห่งกรุงกุสินารา จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
Buddha_life.pdf
Buddha_life.pdfพระพุทธประวัติ2000 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือประวัติของพระพุทธเจ้า โดยย่อ ที่กระชับ อ่านง่าย
C_religion.pdf
C_religion.pdfศาสนาปัจจุบัน1990 viewsโดย ดร. จินดา จันทร์แก้ว

เหตุที่หนังสือนี้ใช้ชื่อว่า "ศาสนาปัจจุบัน" เพราะเป็นผลมาจากการปรับปรุงแนวคำบรรยายวิชาศาสนาปัจจุบัน ในคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีลักษณ์มุ่งสู่ประเด็นสำคัญๆ ในแต่ละศาสนามากกว่าที่จะให้รายละเอียดอย่างวิจิตรพิสดาร โดยเฉพาะต้องการเน้นให้เห็นบทบาทหรือสภาพปัจจุบันของแต่ละศาสนา
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์1983 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์
Our_Root_is_Suffering.pdf
Our_Root_is_Suffering.pdfรากเหง้าเราคือทุกข์1978 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "รากเหง้าเราคือทุกข์" พินิจคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนาผ่านแนวคิดของชาร์ลล์ ดาร์วิน
Buddhism_Social.pdf
Buddhism_Social.pdfพระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง1976 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

ในหนังสือเล่นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ มาเป็นเล่ม และบทความส่วนมาก เน้นหนักไปทางศาสนาที่มีส่วนสัมพันธ์ก้บสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางเรื่องอาจจะใช้ข้อความหรือสำนวนค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง "สมณศักดิ์" โดยผู้เขียนได้วิพากษ์วิจารย์ทั้งในแง่ลบและแง่บวก เพื่อชี้ให้เห็นทั้งผลดีและผลเสียว่าเป็นอย่างไร

ส่วนบทความบางเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เช่นโรคจิตทราม เป็นต้น
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdf
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdfอริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น1975 viewsพุทธทาสภิกขุ
Buddha_life_05.gif
Buddha_life_05.gifเสด็จประพาสพระราชอุทยาน1963 viewsในการเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ ครั้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยลำดับ ทำให้เจ้าชายทรงเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ปัจจัยปรุ่งแต่งทั้งหลาย
516 files on 52 page(s) 5