Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > พื้นฐานพระพุทธศาสนา
28ORH.pdf
28ORH.pdf๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2286 viewsโดยวัดอโศการาม

หนังสือ ๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม เป็นหนังสือที่พิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในวโรกาสครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Buddha_life.pdf
Buddha_life.pdfพระพุทธประวัติ2132 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือประวัติของพระพุทธเจ้า โดยย่อ ที่กระชับ อ่านง่าย
Buddhism_education.pdf
Buddhism_education.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา2195 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง

การศึกษาเชิงพุทธ เป็นการศึกษาเพื่อเปิดตา คือ ปัญญา ของชาวโลก ให้มองเห็นแสงสว่างด้วยตนเขาเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้บอกทางให้ และจัดลำดับข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะได้จากแหล่งข้อมูลนั้นโดยการคิดอย่างลึกซึ้ง ภายในกรอบก่อนแล้วค่อยๆ ขยายฐานการเรียนรู้ให้ไกลออกไป จนถึงขั้นเกิดความรู้ เกิด เกิดญาณ และความสว่างในเรื่องที่ไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาจากใคร จากแหล่งใดมาก่อน เป็นความคิดใหม่
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdf
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้2047 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากคำบรรยายที่ผู้ประพันธ์ใช้บรรยายเรื่อง "พุทธศาสนากับการศึกษา" ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อปี 2533 ข้อความและภาษาค่อยข้างยากโดยมุ่งให้นิสิตมองเห็นเพชรในพระไตรปิฎก
Buddhism_G.pdf
Buddhism_G.pdfพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์1873 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่ของสมาคมชาวพุทธทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
Buddhism_Social.pdf
Buddhism_Social.pdfพระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง2117 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

ในหนังสือเล่นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ มาเป็นเล่ม และบทความส่วนมาก เน้นหนักไปทางศาสนาที่มีส่วนสัมพันธ์ก้บสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางเรื่องอาจจะใช้ข้อความหรือสำนวนค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง "สมณศักดิ์" โดยผู้เขียนได้วิพากษ์วิจารย์ทั้งในแง่ลบและแง่บวก เพื่อชี้ให้เห็นทั้งผลดีและผลเสียว่าเป็นอย่างไร

ส่วนบทความบางเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เช่นโรคจิตทราม เป็นต้น
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2884 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
Introduction_Tipitaka.pdf
Introduction_Tipitaka.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก2267 viewsโดย เสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขอบข่ายของวิชาอันเป็นสาระจากหนังสือต่างๆ ตามที่มีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหนังสือเล่มนี้ ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีหนังสือค้นคว้าประกอบการเศึกษา อันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
KanasongThai.pdf
KanasongThai.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3625 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

จากการศึกษาพัฒนาการของการปกครองคณสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เราพบว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แต่ละสมัยคล้อยตามแบบอย่างการปกครองบ้านเมื่องในสมัยนั้น หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้ทราบว่า ในสมัยสุโขทัย มีการปกครองในระบบพ่อขุน และคณะสงฆ์จะปกครองแบบใด ในสมัยอยุธยาเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และคณะสงฆ์ละปกครองอย่างไร ร่วมทั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ละคณะสงฆ์ปกครองกันอย่างไร

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะสามารถมองภาพรวมของการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนได้เมตตาอธิบายได้อย่างละเอียด
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1643 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
18 files on 2 page(s) 1