Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดเสียง > ธรรมบรรยาย > พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
01_Practice_guidelines.MP3
01_Practice_guidelines.MP3แนวทางการปฏิบัติธรรม2104 viewsโดย พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

พระสุญฺโญฺภิกขุ พระภิกษุชาวอเมริกัน จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพล เตชปญฺโญ แห่งวัดหนองป่าพงสอบทาน แล้วจึงได้พิมพ์ภาษาไทย
02_Vimutti.MP3
02_Vimutti.MP3วิมุตติ2471 viewsโดย พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
03_Out_of_suffering.MP3
03_Out_of_suffering.MP3ทางพ้นทุกข์1989 viewsโดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
04_Calmness_Wisdom.MP3
04_Calmness_Wisdom.MP3ความสงบบ่อเกิดปัญญา1744 viewsเสียงอ่านบทบรรยายธรรมของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
05_Let_oneself_on.MP3
05_Let_oneself_on.MP3การปล่อยวาง1716 viewsการที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบ ระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มาก ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น อยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัย พระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอำร ก็มีหลายเรื่อง บางคนอยากจะทำอย่างนั้น บางคนอยากจะทำอย่างนี้ ก็มีกันมาเรื่อยๆ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกา คือพระวินัยขึ้นมา เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ
06_Deep_water.MP3
06_Deep_water.MP3น้ำไหลนิ่ง1440 viewsกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้...เป็นกาย จิตก็คือสิ่งที่นึกคิดรับอารมณ์ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าจิต ท่านเรียกว่า นามรูป นามหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นรูป ไม่มีรูป จะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้ หรือความรู้สึกทุกอย่าง เรียกว่าเป็นนาม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ก็ไม่มีตัวตน เป็นนามธรรม ตาเห็นรูปเรียกว่ารูป เกิดความรู้สึกเป็นนามเรียกว่า รูปธรรม นามธรรม หรือเรียกว่ากายกับจิต
07_Unlikely.MP3
07_Unlikely.MP3ไม่แน่ คืออนิจจัง1372 viewsความจริงคือ ความไม่เที่ยงนี้ ความจริงที่มันสั้นๆ กว้างๆ ถูกๆ นี้ไม่ค่อยพิจารณากัน เห็นไปอย่างอื่นเสีย ดีก็อย่าไปติดดี ร้ายก็อย่าไปติดร้าย สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลก
08_Access_principle.MP3
08_Access_principle.MP3การเข้าสู่หลักธรรม1355 viewsการฟังธรรมนั้นก็เพื่อความเข้าใจในธรรมะ แล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ไปถึงในสิ่งที่เรามีความมุ่งหมาย อย่าเข้าใจว่าพอฟังธรรมแล้วก็จะดีเลยทีเดียว ในการฟังธรรมนั้น พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คือจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ ประกอบไปด้วยเวลา ประกอบไปด้วยบุคคล และประกอบไปด้วยธรรมะ
09_Intuitive_difficult.MP3
09_Intuitive_difficult.MP3ธรรมที่หยั่งรู้ยาก1601 viewsทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะการเกิดมา เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามขจัดความเกิด แต่ไม่ใช่ว่าการเกิด คือร่างกายมันเกิดนะ หรือการตาย คือร่างกายที่มันตายนี่นะ แบบนี้เด็ก ๆ มันก็รู้จัก คนเราโดยมาจะรู้จักว่า มันตายตรงที่ร่างกายนี่ตาย ลมมันหมดแล้ว นอนอยู่ ส่วนคนตายที่หายใจอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน คนตายที่พูดได้ เดินได้ วิ่งได้ คนไม่รู้จัก
9 files on 1 page(s)