Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ) > ชุดพุทธทาสธรรม
05_KoetMaThammai.pdf
05_KoetMaThammai.pdfพุทธทาสธรรมเล่มที่ ๕ ปัญหาของมนุษย์809 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาๆ เดียว ว่า เกิดมาทำไม ? เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ ขอให้สนใจปัญหานี้ เพื่อจะเข้าใจตามที่จะพูดในลักษณะที่ว่า มันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่า เกิดมาทำไม ?...
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdf
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๗ การศึกษากับศีลธรรม634 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบทำลายความเห็นแก่ตัว โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา เป็นการศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงแสดงไว้โดยพระพุทธเจ้า เสร็จการศึกษานี้แล้ว ก็มีนิพพานเป็นรางวัล...
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdf
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๘ เยาวชนกับทางรอดของสังคม596 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เอาใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดี หรือถูกต้อง แล้วเขาสามารถทำโลกนี้ ให้มันน่าอยู่ หรือปลอดภัย ความหวังของเราอยู่ที่เยาวชน ไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกที่ไหน ลองทำให้ผิดในเรื่องเยาวชนเถอะ โลกนี้ก็จะวินาศ อย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้...
09_Khumue_PhutBorisat.pdf
09_Khumue_PhutBorisat.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๙ คู่มือพุทธบริษัท689 viewsพุทธทาสภิกขุ

...สิ่งใดที่ทำให้เบาใจ ทำให้หายกลัว ให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปราถนา สิ่งนั้นก็เรียกว่า สรณะ ตัวหนังสือแปลว่าที่ระลึกถึง สรณะ--ระลึกถึง แต่เราเอามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่พึง อย่างเช่นมีอะไรเป็นสรณะ นี้ก็หมายความว่า มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นที่พึง...
10_KhwamManKhong.pdf
10_KhwamManKhong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๐ ความมั่นคงของสังคมโลก574 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความมั่นคงของชนชาติไทย ตกมาถึงมือของเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันนี้ เราเรียกว่า มรดกที่บรรพบุรุษมอบให้ เป็นสิ่งที่พอจะกล่าวได้ว่า เป็นความมั่งคง เพราะว่าทรงตัวอยู่ได้ที่นี้ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่จะรักษาเอาไว้ และกระทำให้ยิ่งขึ้นไป สมแก่สถานการณ์ในโลก ที่นับวันแต่จะยุ่งยากมากขึ้น...
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdf
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๑ เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา805 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำนิยามของคำว่า เศรษฐกิจ ตามทัศนะของพุทธบริษัท ควรจะมีว่า การจัดให้เกิดความถูกต้อง ถูกต้องของชีวิต เกี่ยวกับปัจจัย ในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้ เกิดเป็นผลเป็นกำไร ถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจัดมาให้...
12_KhwamSuk.pdf
12_KhwamSuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๒ ความสุข786 viewsพุทธทาสภิกขุ

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน,ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข, ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัญหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอยฯ
13_KhwamThuk.pdf
13_KhwamThuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๓ ความทุกข์683 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้น ความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ถ้าฆราวาสเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็ต้อนรับมันในลักษณะนี้ ในลักษณะที่ทำให้ฉลาด หรือในลักษณะที่ทำให้บุคคล เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
14_KhwamTai.pdf
14_KhwamTai.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๔ ความตาย707 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความตายของภาษาคน คือ ตายทางร่างกายนี้แล้วเข้าโลง นั้นจะไม่มี ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิริยาเช่นนั้น แต่มันหมดความหมาย ไม่มีความหมายเป็นความตายสำหรับขู่คนให้กลัว มันเป็นเพียงความสลายของเปลือกที่ไร้ค่าไร้ความหมาย...
16_Kan_Thamngan.pdf
16_Kan_Thamngan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๖ การทำงาน823 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การทำงานนั้น คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร ระดับไหน ถ้าเป็นการงานที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ ทำการงานอยู่ที่ไหนโดยบริสุทธิ์ใจ เป็นการงานตามความหมายที่ถูกต้อง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรม...
15 files on 2 page(s) 1