Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > สมาธิ > สมาธิแบบเถรวาท
Last additions - สมาธิแบบเถรวาท
Anapanasati_VenPasano.pdf
Anapanasati_VenPasano.pdfอานาปานสติ1622 viewsพระปสนฺโน ภิกขุ

บันทึกการอบรมการปฏิบัติอานาปานสติ เป็นเวลา ๘ วัน ซึ่งพระปสันโน เป็นผู้นำการอบรมในครั้งนี้ โดยที่ คำสอนของท่าน มีค่าเป็นประโยชน์ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง สำหรังผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมทั้งผู้เคยปฏิบัติและผู้เริ่มปฏิบััติใหม่
Jan 12, 2014
Anapanasati_Bhavana.pdf
Anapanasati_Bhavana.pdfคู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ5196 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

การ บรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธ ทาสภิกขุ ตามแบบและวิธีของตนเองเพื่อเผยแผ่คำสอนที่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอานาปานสติ ทั้ง ๑๖ ขั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมะใน พระพุทธศาสนา
Apr 28, 2011
Buddhist_meditation.pdf
Buddhist_meditation.pdfธรรมภาคปฏิบัติ2622 viewsโดยพระสมภาร สมภาโร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงฆ์/วิปัสสนาจารย์

หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตที่สูงสุดที่มีปรากฏอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐวิเศษสุด
Apr 15, 2011
Calmness_Insight.pdf
Calmness_Insight.pdfหลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน3291 viewsรจนาโดยพระธรรมธีรราชมุนี (โชดก ป.ธ. ๙)

หนังสือ หลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เห็นหลักในการดำเนินปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามพุทธโอวาทที่ว่า "ตราบใดที่พุทธบริษัทของเรายังพากันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ ตราบนั้นศาสนาของเราตถาคต ก็ยังคงดำรงทรงสถาพรอยู่ตลอดไป"
Apr 13, 2011
Stipastan_for_everyone.pdf
Stipastan_for_everyone.pdfสติปัฏฐานสำหรับทุกคน2646 viewsโดยธนิต อยู่โพธิ์

สติปัฏฐานสำหรับทุกคน จาก พระสติปัฏฐานสูตร ตำราพระกัมมัฏฐานจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ อธิบายความพระสติปัฏฐานสูตร แปลจาก คัมภีร์ปปัญจสูทนี
Apr 12, 2011
VipassanaNiyom.pdf
VipassanaNiyom.pdfวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน3037 viewsเรียบเรียงโดยธนิต อยู่โพธิ์

หนังสือวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชี้ทางบรรลุมรรค ผล นิพพาน และวิธีเข้าผลสมาบัติ โดยสมบูรณ์แบบ โดยที่หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามหาทางชี้แนให้โยคีผู้ปฏิบัติและท่านผู้อ่านที่เป็นนักปฏิบัติ พลจุดหมายปลายทางร่วมกัน คือ ปฏิเวธ เพราะมีความจริงอยู่ว่า พระปริยัติ เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติเท่ากับสมุดมัคคุเทศก์ หรือจดหมายเหตุ บันทึกความจริงและสิ่งประสบพบเห็นไว้เป็นแนวทางดำเนิน
Apr 12, 2011
samathi_mun.pdf
samathi_mun.pdfวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น2399 viewsโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปณฺโณ)

หนังสือวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เป็นหนังสือที่ชมรมกัลยาณธรรม ได้จัดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา ในปัญญาประจักษ์แจ้งของครูบาอาจารย์ ที่เคยผ่านเส้นทางแห่งการแสวงหามาก่อนแล้ว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ในมรรคาแห่งมหาสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าได้รอบรองผลการปฏิบัติมาแล้ว
Apr 11, 2011
Buddharangsi.pdf
Buddharangsi.pdfพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค3494 viewsโดย ธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค

หนังสือสมถะและวิปัสสนาของเก่าหลายสำนวน ได้มาจากต่างถิ่นต่างทาง คือได้มาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นของเนื่องมาจากแต่นครเวียงจันทร์ อันพระเถระเจ้าทั้งหลายชาวนครเวียงจันทร์แด่โบราณกาลได้รจนาขึ้นไว้บ้าง ได้มาจากจังหวัดลพบุรีบ้าง ได้มาจากทางพระนครกรุงศรีอยุธยาบ้าง ได้ที่พระนครกรุงเทพฯ นี้บ้าง หนังสือปวงนี้ พระมหาโชติปญฺโญ ป.๕ วัดบรมนิวาส เป็นผู้รวบรวบจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหนังสือ
Apr 08, 2011
Smarti.pdf
Smarti.pdfสมาธิในพระพุทธศาสนา (แปลจากหนังสือ Buddhist Meditation)3643 viewsby Ven.Dr.P.Vajiranana

หนังสือเล่มนี้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร แปลจากหนังสือ Buddhist Mediation ของ Ven. Dr.P.Vajiranana โดยที่หนังสือนี้เป็นผลแห่งการสืบสวนถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลทีได้รับ การบรรลุธรรม และจุดมุ่งหมายสุดท้ายในการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนา ตามที่ค้นพบในพระคัมภีร์ต่างๆ ของฝ่ายเถรวาทซึ่งแต่งไว้เป็นภาษาบาลี

ในที่นี้ คำว่า สมาธิ ไม่ถือว่าเป็นการหลุดพ้นไปจากโลกซึ่งเป็นเชิงลบ แต่เป็นพลังที่ทรงความสามารถซึ่งเป็นเชิงบวก เป็นคุณธรรมที่สามารถยกสถานภาพของบุคคลจากสภาพธรรมดาขึ้นสู่สภาพที่ประเสริฐได้ เป็นมรรควิถีที่ช่วยบุคคลให้ออกจากความมืดคืออวิชชาได้ และช่วยพัฒนาความฉลาดให้สูงขึ้นจนถึงจุดรู้แจ้งเห็นจริงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่มนุษย์แสวงหา เป็นวิถึทางอันเดียวที่จะนำบุคคลไปถึงความหลุดพ้นในที่สุด ซึ่งเป็นความสุขนิรันดร พระพุทธเจ้าตรัสเรียกกว่าหลุดพ้นนี้ว่า “นิรวาณ” (ตรงกับภาษาบาลีว่า นิพพาน) ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ.
May 23, 2009
9 files on 1 page(s)