Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > พื้นฐานพระพุทธศาสนา
Last additions - พื้นฐานพระพุทธศาสนา
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2761 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
Apr 29, 2011
Introduction_Tipitaka.pdf
Introduction_Tipitaka.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก2120 viewsโดย เสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขอบข่ายของวิชาอันเป็นสาระจากหนังสือต่างๆ ตามที่มีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหนังสือเล่มนี้ ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีหนังสือค้นคว้าประกอบการเศึกษา อันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
Apr 28, 2011
Ministry_government.pdf
Ministry_government.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3126 viewsโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์แสวง อุดมศรี เพื่อให้เข้าใจหลักการปกครองและการบริหาร รองรู้ในเหตุการณ์ของคณะสงฆ์ และเข้าใจในการจัดองค์กร ซึ่งเหมาะสำหรับพระภิกษุ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบริหารคณะสงฆ์ที่ดีในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการสืบพระศาสนา เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถาบันสงฆ์
Apr 28, 2011
The_Great_Truth.pdf
The_Great_Truth.pdfความจริงอันประเสริฐ1463 viewsแปลโดย คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลจากภาษาเยอรมัน โดยที่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แสดงข้อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เท่าที่พบในบาลีพระสุตตันตปิฎก อย่างมีระบบที่สุด
Apr 28, 2011
Mahanikai_Dhammyuttika.pdf
Mahanikai_Dhammyuttika.pdfมหานิกาย -ธรรมยุต: ความขัดแย้งภายในคณะสงฆ์ไทย2878 viewsโดย กระจ่าง นันทโพธิ

หนังสือ "มหานิกาย-ธรรมยุต" กล่าวถึงความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทยฯ เป็นหนังสือบันทึกถึงการก่อกำเนิดและความเป็นมาของคณะธรรมยุต หรือธรรมยุตนิกาย และความแตกแยกภายในสังฆมณฑลอันเนื่องมาแต่การอุบัติขึ้นของคณะธรรมยุต
Apr 20, 2011
Buddhism_education.pdf
Buddhism_education.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา2062 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง

การศึกษาเชิงพุทธ เป็นการศึกษาเพื่อเปิดตา คือ ปัญญา ของชาวโลก ให้มองเห็นแสงสว่างด้วยตนเขาเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้บอกทางให้ และจัดลำดับข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะได้จากแหล่งข้อมูลนั้นโดยการคิดอย่างลึกซึ้ง ภายในกรอบก่อนแล้วค่อยๆ ขยายฐานการเรียนรู้ให้ไกลออกไป จนถึงขั้นเกิดความรู้ เกิด เกิดญาณ และความสว่างในเรื่องที่ไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาจากใคร จากแหล่งใดมาก่อน เป็นความคิดใหม่
Apr 20, 2011
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdf
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้1898 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากคำบรรยายที่ผู้ประพันธ์ใช้บรรยายเรื่อง "พุทธศาสนากับการศึกษา" ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อปี 2533 ข้อความและภาษาค่อยข้างยากโดยมุ่งให้นิสิตมองเห็นเพชรในพระไตรปิฎก
Apr 20, 2011
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1506 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
Apr 20, 2011
Tripitaka_review.pdf
Tripitaka_review.pdfพระไตรปิฎกปริทัศน์1501 viewsโดยพระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และคณะ

หนังสือ "พระไตรปิฎกปริทัศน์" เป็นหนังสือที่พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) โดยที่หนังสือนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Apr 19, 2011
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1464 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
Apr 14, 2011
18 files on 2 page(s) 1