Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธ
Last additions - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธ
Buddhism_Thai_King.pdf
Buddhism_Thai_King.pdfพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย1634 viewsโดย เสทื้อน ศุภโสภณ

หนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ ได้ใช้เวลาค้นคว้าสอบสวนจากเอกสารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นแต่ พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย และองค์พระมหากษิตริย์ของไทยทรงเสื่อมใส ทะนุบำรุงพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Apr 20, 2011
Rituals_traditions.pdf
Rituals_traditions.pdfพิธีกรรม และ ประเพณี1334 viewsโดย แปลก สนธิรักษ์

ประเพณีเป็นเรื่องเก่า แต่ปัจจุบันก็ยังถือและยังทำกันอยู่ เพราะถือว่าประเพณีเป็นของขลังศักดิ์สิทธ์ สามารถเหนี่ยวจิตใจคนให้ยึดมั่นได้ตลอดเวลา แม้วิทยากรสมัยใหม่จะเจริญกว้าหน้าไป แต่ความเชื่อถือเป็นเรื่องเก่าที่ยังฝังแน่นตลอดเวลา เพราะเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์
Apr 19, 2011
Royal_twelve_months.pdf
Royal_twelve_months.pdfพระราชพิธีสิบสองเดือน1727 viewsพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น "ยอดของความเรียงอธิบาย"
Apr 19, 2011
history_Aphidharma.pdf
history_Aphidharma.pdfตำนานพระอภิธรรม1418 viewsเรียบเรียง ธนิต อยู่โพธิ์

พระอภิธรรม เป็นธรรมละเอียดอ่อน ผ่องใส บริสุทธิ์สูงส่ง ผู้มีจักษุแปดเปื้อนขุ่นมัวด้วยละอองธุลี ยากจะหยั่งเห็น
Apr 18, 2011
history_sangka_education.pdf
history_sangka_education.pdfประวัติการศึกษาของสงฆ์1342 viewsโดยกรมการศาสนา

หนังสือประวัติการศึกษาของสงฆ์ กรมการศาสนาได้มอบหมายให้นายพิทูร มลิวัลย์ และนายไสว มาลาทอง เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เกี่ยวกับประวัติการศึกษาพระปริยัติธรรม การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ
Apr 18, 2011
Buddhism_Asia.pdf
Buddhism_Asia.pdfพระพุทธศาสนาในอาเซีย2225 viewsโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น
Apr 15, 2011
Mahabundit.pdf
Mahabundit.pdfมหาบัณฑิตสัมมนา907 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ

หนังสือ "มหาบัณฑิตสัมมนา" เป็นหนังสือวิชาการที่พิมพ์ในโอกาสครบรอง ๑๒ ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วยปาฐกถาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำสัปดาห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และรายงานดีเด่นของนิสิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มอบให้อาจารย์ผู้บรรยายคัดจากรายงานที่นิสิตส่งประกอบการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็นพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓
Aug 16, 2009
Mahachula.pdf
Mahachula.pdfมหาจุฬาฯ ในอดีต1026 viewsโดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

หนังสือนี้ จัดพิมพ์เ็ป็นอนุสรณ์ในงานฉลองที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งนายจำนงค์ ทองประเสริฐ นิสิตรุ่นแรก ได้เขียน มหาจุฬาฯ ในอดีต ที่เป็นเหมือน บันทึกประวัติศาสตร์ เท่ากับเป็น การฟื้นความหลัง และเป็นการบันทึกข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏหลักฐาน และที่ผู้เขียนมีประสบการณ์
Aug 14, 2009
lutthijapan4_5.pdf
lutthijapan4_5.pdfบ่อเกิดประเพณีญีปุ่น 4-51280 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of Japanese Tradition
Jan 01, 1970
lutthijapan1_4.pdf
lutthijapan1_4.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีญีปุ่น 1-41252 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of Japanese Tradition
Jan 01, 1970
14 files on 2 page(s) 1