Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Last additions
Buddhism_Social.pdf
Buddhism_Social.pdfพระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง2087 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

ในหนังสือเล่นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ มาเป็นเล่ม และบทความส่วนมาก เน้นหนักไปทางศาสนาที่มีส่วนสัมพันธ์ก้บสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางเรื่องอาจจะใช้ข้อความหรือสำนวนค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง "สมณศักดิ์" โดยผู้เขียนได้วิพากษ์วิจารย์ทั้งในแง่ลบและแง่บวก เพื่อชี้ให้เห็นทั้งผลดีและผลเสียว่าเป็นอย่างไร

ส่วนบทความบางเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เช่นโรคจิตทราม เป็นต้น
Aug 15, 2009
Pradya_India.pdf
Pradya_India.pdfปรัชญาอินเดียร่วมสมัย4003 viewsโดยนายอดิศักดิ์ ทองบุญ

ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ซึ่งว่าด้วยปรัชญาของนักปรัชญาอินเดียรุ่นใหม่ ๗ ท่าน คือ สวามี รามกฤษณะ สวามี วิเวกานันทะ รพันทรนาถ ฐากุร ศรีอรพินโท มหาตมา คานธี ดร.ราธกฤษณัน และกฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย์

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นการกล่าวถึงปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ที่เป็นปรัชญาผสมผสานกัน ระหว่างปรัชญาอินเดียโบราณ กับปรัชญาตะวันตก จนเกิดระบบปรัชญาแนวใหม่ขึ้น การที่จะศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัยให้เข้าใจดี จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทั้งปรัชญาอินเดียโบราณและปรัชญาตะวันตกเป็นอย่างดี และวิธีการศึกษาให้มีพื้นความรู้ทั้ง ๒ ฝ่ายอย่างได้ผลดีที่สุด คือการศึกษาเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ
Aug 15, 2009
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2954 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
Aug 15, 2009
Conduct.pdf
Conduct.pdfจรรยาบรรณของข้าราชการ1307 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

"จรรยาบรรณในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายท่านพูดกันว่า ศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง ศีลธรรมที่ว่าเสื่อมนั้น ส่วนใหญ่เป็นจรรยาบรรณ นั่นเอง แต่เราองไม่ได้มองว่า จรรยาบรรณเสื่อม เรามาพูดกันว่า ศีลธรรมเสื่อม ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องจรรยาบรรณได้ บางที่จะลดปัญหาศีลธรรมลงไปได้มาก

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คืออะไร สัมพันธ์กันอย่างไร?"

หนังสือจรรยาบรรณของข้าราชการ จะมีคำตอบสำหรับปัญหานี้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้แต่งโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เมื่อคราวพระเดชพระคุณท่านได้รับเชิญไปอภิปรายร่วมกันเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประธาน ปปป. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Aug 15, 2009
Mahachula.pdf
Mahachula.pdfมหาจุฬาฯ ในอดีต1115 viewsโดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

หนังสือนี้ จัดพิมพ์เ็ป็นอนุสรณ์ในงานฉลองที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งนายจำนงค์ ทองประเสริฐ นิสิตรุ่นแรก ได้เขียน มหาจุฬาฯ ในอดีต ที่เป็นเหมือน บันทึกประวัติศาสตร์ เท่ากับเป็น การฟื้นความหลัง และเป็นการบันทึกข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏหลักฐาน และที่ผู้เขียนมีประสบการณ์
Aug 14, 2009
Buddha_life_09.jpg
Buddha_life_09.jpgเจ้าชายทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา1689 viewsเมื่อไม่พอพระทัยด้วยอุดมคติและข้อปฏิบัติของดาบสทั้งสอง เจ้าชายจึงทรงแสวงหามรรคาด้วยพระองค์เอง โดยทรงบำเพ็ญตบะทรมานพระองค์ มีพระภิกษุเบญจวัคคีย์คอยปฏิบัติMay 24, 2009
Buddha_life_08.jpg
Buddha_life_08.jpgทรงแสวงหาโมกขธรรม คือ ความหลุดพ้น1858 viewsในชั้นแรกเจ้าชายเสด็จไปศึกษาอบรมกับดาบสบางท่าน เพื่อแสวงหาความเป็นผู้หลุดพ้น จากทุกข์ May 24, 2009
Buddha_life_32.jpg
Buddha_life_32.jpgการแจกพระบรมสารีริกธาตุ2008 viewsโทณพราหมณ์ ได้รับมอบหมายให้แจกพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารแก่อาณาจักรต่างๆ ซึ่งส่งทูตมาขอรับส่วนแบ่งMay 24, 2009
Buddha_life_31.jpg
Buddha_life_31.jpgการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ2176 viewsพระพุทธสาวกและเหล่ากษัตริย์มัลละแห่งกรุงกุสินารา จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระMay 24, 2009
Buddha_life_30.jpg
Buddha_life_30.jpgการปรินิพพาน1457 viewsเมื่อทรงสั่งสอนสาวกองค์สุดท้าย คือ สุภัททะปริพาชกแล้ว พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขปุณณมีMay 24, 2009
516 files on 52 page(s) 46