Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดเสียง
Last additions - ห้องสมุดเสียง
SelfStudy.mp3
SelfStudy.mp3ให้เรียนรู้ตนเอง793 viewsโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เป็นการธรรมบรรยายที่สอนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ตนเอง จากภายในตัวเอง
Apr 08, 2011
Moral_Academic.mp3
Moral_Academic.mp3คุณธรรมนำวิชาการ941 viewsธรรมะบรรยายเรื่อง คุณธรรมนำวิชาการ โดยดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธาน เจ้าหน้าที
บริษัทเอ็มดีเค คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
Jun 27, 2010
What_is_the_Retreat.mp3
What_is_the_Retreat.mp3การปฏิบัติธรรมคืออะไร954 viewsธรรมะบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติธรรมคืออะไร โดยฉัตรชัย สุจริตกุล ประธานโครงการเส้นทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑Jun 27, 2010
WhatTheBuddhaTought_insightMeditake.mp3
WhatTheBuddhaTought_insightMeditake.mp3พระพุทธเจ้าสอนอะไร1162 viewsธรรมะบรรยาย เรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไร ในตอนสติปัฏฐาน ๔ โดยอาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Jun 27, 2010
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3การเจริญสติปัฏฐาน 41433 viewsบรรยายธรรม เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อหาทางออกจากทุกข์ ของมนุษย์ โดยพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) จากสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยาJun 27, 2010
Songka_intoning.mp3
Songka_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ4515 views สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)
May 19, 2009
Dhrama_intoning.mp3
Dhrama_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ5715 viewsธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้านับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)
May 19, 2009
Buddha_intoning.mp3
Buddha_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ10078 viewsองค์ใด พระสัมพุทธ สุวิสุทธ สันดาน
ตัดมูล เกลศมาร บ มิหม่น มิหมองมัว
หนึ่งใน พระทัยท่าน ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้า บังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้น นิรันดร (กราบ)
May 19, 2009
98 files on 10 page(s) 10