Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > ปรัชญา
Last additions - ปรัชญา
PradyaPrayook_India.pdf
PradyaPrayook_India.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย1887 viewsโดยอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ในคำนำของหนังสือปรัชญาประยุกต์ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาวิชาปรัชญานั้นมิเคยทำให้ผู้ศึกษาเป็นคนพาล หากแต่กลับทำให้คนเป็นบัณฑิต และยิ่งหากศึกษาอย่างมีสติสัมปชัญญะ ก็ยิ่งก่อให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้น จนพบหนทางเข้าสู่สัจธรรมได้

วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งกว่าวิชาใดๆ ในโลก เพราะวิชาปรัชญาเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ทั้งหลาย แต่การศึกษาปรัชญานั้นค่อนข้างจะยาก เพราะภาษาที่ใช้ในวิชาปรัชญาเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และมีคำ เทคนิคมากมาย
Apr 12, 2011
PranyaWest_New.pdf
PranyaWest_New.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่3038 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือปรัชญาที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง แต่งโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

โดยที่ปรัชญาเป็นวิชาที่สอนให้คนรู้จักใช้เหตุผล รู้จักฟังความคิดความเห็นของคนอื่น รู้จักความประนีประนอม ปรัชญาถ้าศึกษาอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้มนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
Nov 13, 2010
PranyaWest_Middle.pdf
PranyaWest_Middle.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2892 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง ของอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์ และการเมือง ซึ่งมหาจุฬาราชวิทยาลัย ได้จำพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ แล้วนั้น เป็นหนังสือที่มีหลักวิชาที่มีคุณค่าทางวิชาการมาก โดยที่ในคำนำ ได้กล่าวว่า "ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง เป็นหนังสือใน ชุดปรัชญาตะวันตก โดยต่อเนื่องมาจาก ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ"Nov 13, 2010
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์1938 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์ Nov 13, 2010
PradyaGreek.pdf
PradyaGreek.pdfปรัชญากรีก2592 viewsหนังสือปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก ของพระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นผลงานอันทรงคุณค่าของท่าน ในขณะดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งหนังสือเล่านี้ ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในตัวและอ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ข้อสังเกตในตอนท้ายของทุกบท อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในบางตอน ทำให้ผู้อ่านแม้ไม่มีพื้นฐานด้านปรัชญาตะวันตกมาก่อน ก็ย่อมเข้าใจได้Nov 13, 2010
PradyaPrayook.pdf
PradyaPrayook.pdfศาสนาปรัชญาประยุกต์2028 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

หนังสือ "ศาสนาปรัชญาประยุกต์" เล่มนี้ เกิดขึ้นเพราะแรงดลใจ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งเรื่องที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนมากได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสืออนุสรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้าง ประชาศึกษาของคุรุสภาบ้าง

ในภาวะที่การเศรษฐกิจของโลกกำลังทรุดหนัก และประชาชนชาวไทย กำลังสนใจในระบบประชาธิปไตยมากขึ้นนี้ มีผู้นิยมอ่านหนังสือที่เป็นประเภทสารคดีมากยิ่งกว่าในสมัยใดๆ แสดงว่าประชาชนได้ตื่นตัวและรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากช่วยกันหาสิ่งที่มีประโยชน์มาป้อนให้แก่สังคมแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจโลกดีขึ้น
Aug 16, 2009
Pradya_India.pdf
Pradya_India.pdfปรัชญาอินเดียร่วมสมัย3826 viewsโดยนายอดิศักดิ์ ทองบุญ

ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ซึ่งว่าด้วยปรัชญาของนักปรัชญาอินเดียรุ่นใหม่ ๗ ท่าน คือ สวามี รามกฤษณะ สวามี วิเวกานันทะ รพันทรนาถ ฐากุร ศรีอรพินโท มหาตมา คานธี ดร.ราธกฤษณัน และกฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย์

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นการกล่าวถึงปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ที่เป็นปรัชญาผสมผสานกัน ระหว่างปรัชญาอินเดียโบราณ กับปรัชญาตะวันตก จนเกิดระบบปรัชญาแนวใหม่ขึ้น การที่จะศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัยให้เข้าใจดี จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทั้งปรัชญาอินเดียโบราณและปรัชญาตะวันตกเป็นอย่างดี และวิธีการศึกษาให้มีพื้นความรู้ทั้ง ๒ ฝ่ายอย่างได้ผลดีที่สุด คือการศึกษาเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ
Aug 15, 2009
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2791 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
Aug 15, 2009
Buddhist_M.pdf
Buddhist_M.pdfBuddhist Morality1507 viewsby The Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn

This book is a collection of papers on Buddhism and Buddhist morality which have been presented at international conferences or seminars as follows.
1. The paper "Prominent facets of Buddhism"
2. The paper "Buddhist ethics of leadership"
3. The paper "Buddhism and sustainable development"
4. The paper "Universal morality of Buddhism"
5. The paper "Unity in diversity"
May 14, 2009
ancient_philosophy.pdf
ancient_philosophy.pdfปรัชญาตะวันตก ปรัญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-23157 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-2 นี้ ได้รอบรวมจากพุทธจักร หนังสือรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อครั้งผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้เขียนส่งมาลงในพุทธจักรเป็นตอนๆ
Apr 28, 2009
20 files on 2 page(s) 2