Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Most viewed
03_KhumSapChaPhraOttha.pdf
03_KhumSapChaPhraOttha.pdfขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์1592 viewsพุทธทาสภิกขุ
a004.jpg
a004.jpgพระเวสสันดร เสด็จพระดำเนินด้วยพระบาท1587 viewsทั้งสี่พระองค์จึงต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทออก จากเมืองสีวีมุ่งไปสู่ป่า เพื่อบำเพ็ญพรตภาวนา
lutthichian1_3.pdf
lutthichian1_3.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑ - ๓1582 viewsProf. Chamnong Tongpraset

"Sources of Chinese Tradition"
action_birth.pdf
action_birth.pdfหลักกรรมและการเกิดใหม่1578 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า เรื่องนี้ ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ ส่วนมากเราพูดกันเพื่อให้ได้แนวทางดำเนินชีวิต คือมีศรัทธาแบบชาวพุทธ

หนังสือ กรรมและการเกิดใหม่ นี้ เป็นการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อหรือศรัทธา ศรัทธาเป็นเครื่องแสดงลักษณะของศาสนา บางคนอาจจะบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล คือเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดไตรสวนถามก่อนที่จะปลงใจเชื่อ โดยเขาอ้าง กาลามสูตร ขึ้นมาว่า คนเราไม่ควรเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆ กันมา ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะตรรก ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะอ้างตำรา และสรุปว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุผล ไม่ใช่เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีศรัทธาเป็นแกนนำอย่างเดียว
02_AriyasatChakPhraOtthaS02.pdf
02_AriyasatChakPhraOtthaS02.pdfอริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย1571 viewsพุทธทาสภิกขุ
Buddhism_Thai_King.pdf
Buddhism_Thai_King.pdfพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย1554 viewsโดย เสทื้อน ศุภโสภณ

หนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ ได้ใช้เวลาค้นคว้าสอบสวนจากเอกสารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นแต่ พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย และองค์พระมหากษิตริย์ของไทยทรงเสื่อมใส ทะนุบำรุงพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Buddha_life_16.jpg
Buddha_life_16.jpgอุบาสกคู่แรก1540 viewsพ่อค้า ๒ คน คือ ตปุสสะ กับภัลลิกะ ได้ถวายข้าวสัตตุก้อน และข้าวสัตตุผสมน้ำผึ้งแด่พระพุทธเจ้า และประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะ (เป็นที่พึง)
Anapanasati_VenPasano.pdf
Anapanasati_VenPasano.pdfอานาปานสติ1536 viewsพระปสนฺโน ภิกขุ

บันทึกการอบรมการปฏิบัติอานาปานสติ เป็นเวลา ๘ วัน ซึ่งพระปสันโน เป็นผู้นำการอบรมในครั้งนี้ โดยที่ คำสอนของท่าน มีค่าเป็นประโยชน์ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง สำหรังผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมทั้งผู้เคยปฏิบัติและผู้เริ่มปฏิบััติใหม่
04_Calmness_Wisdom.MP3
04_Calmness_Wisdom.MP3ความสงบบ่อเกิดปัญญา1534 viewsเสียงอ่านบทบรรยายธรรมของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
Youth_and_Religion.pdf
Youth_and_Religion.pdfยุวชนกับศาสนา1521 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือยุวชนกับศาสนา เล่มนี้ เป็นการแสดงถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาสำหรับยุวชน ซึื่งเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของศาสนา ลักษณะของศาสนา และเนื้อหาสุดท้ายคือ ศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
516 files on 52 page(s) 8