Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Most viewed - พุทธศาสตร์ศึกษา
Visutti_Magga.pdf
Visutti_Magga.pdfพระวิสุทธิมรรค เล่มเดียวจบ6453 viewsชำระและตรวจทานโดย มหาวงศ์ ชาญบาลี

วิสุทธิมรรคประกอบด้วย 3 คัมภีร์คือ ศีลนิเทศ สมาธินิเทศ , ปัญญานิเทศ ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศษสนา อีกทั้งนักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ฉนั้นวิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำคัญแก่พุทธศาสนิกชน
Wimootimark.pdf
Wimootimark.pdfวิมุตติมรรค5273 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือวิมุตติมรรคเป็นวรรณคดีบาลีประเภทประกรณ์พิเศษที่อธิบายไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นวิมุตติมรรค์(ทางแห่งความหลุดพ้น) หนังสือนี้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งแต่งก่อนหนังสือที่มีชื่อคล้ายกัน คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย์

พระเถระผู้รจนาวิมุตติมรรค มีชื่อว่า พระอรหันต์ อุปติสสเถระ ชาวลังกา ผู้ชำนาญพระวินัยและมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก ท่านมีผลงานแพร่หลายในรัชกาลของพระเจ้าวสภะ ผู้ครองราชย์ในลังกา ระหว่าง พ.ศ. 609-653
Sustainable_Development.pdf
Sustainable_Development.pdfการพัฒนาที่ยั่งยืน4566 viewsโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

หนังสือ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากปาฐกถาของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในงานฉลองอายุครบ ๕ รอบนักษัตรของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และในโอกาสอาจารย์สุลักษณ์กลับมาจากการรับรางวัลสัมมาชีพ (Right Livelihood) ณ ประเทศสวีเดน
Human_manual.pdf
Human_manual.pdfคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์4461 viewsโดย พุทธทาสภิกขุ

ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย และค่อยสูงขึ้นตามลำดับ
what_buddhaTeach.pdf
what_buddhaTeach.pdfพระพุทธเจ้าสอนอะไร (แปลจาก What the Buddha Taught)3873 viewsโดยคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นี้เป็นคำอธิบายพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่สุด ของผู้แทนพุทธศาสนาท่านหนึ่งที่มีความรู้ที่สุดในพุทธศาสนา พระ ดร. ดับลิว ราหุลเถระ ได้รับการศึกษาอบรมตามแบบอย่างของพระภิกษุในประเทศศรีลังกา และได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสงฆ์แห่งหนึ่งในประเทศศรีลังกา ซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศก จนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะได้รับอบรมสั่งสมทางโบราณประเพณีมา ท่านจึงได้ตัดสินใจเผชิญต่อความคิด และวิธีแห่งการเรียนทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในขณะที่โบราณประเพณีกำลังเป็นที่สงสัยกัน
KanasongThai.pdf
KanasongThai.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3498 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

จากการศึกษาพัฒนาการของการปกครองคณสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เราพบว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แต่ละสมัยคล้อยตามแบบอย่างการปกครองบ้านเมื่องในสมัยนั้น หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้ทราบว่า ในสมัยสุโขทัย มีการปกครองในระบบพ่อขุน และคณะสงฆ์จะปกครองแบบใด ในสมัยอยุธยาเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และคณะสงฆ์ละปกครองอย่างไร ร่วมทั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ละคณะสงฆ์ปกครองกันอย่างไร

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะสามารถมองภาพรวมของการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนได้เมตตาอธิบายได้อย่างละเอียด
Ministry_government.pdf
Ministry_government.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3120 viewsโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์แสวง อุดมศรี เพื่อให้เข้าใจหลักการปกครองและการบริหาร รองรู้ในเหตุการณ์ของคณะสงฆ์ และเข้าใจในการจัดองค์กร ซึ่งเหมาะสำหรับพระภิกษุ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบริหารคณะสงฆ์ที่ดีในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการสืบพระศาสนา เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถาบันสงฆ์
Mahanikai_Dhammyuttika.pdf
Mahanikai_Dhammyuttika.pdfมหานิกาย -ธรรมยุต: ความขัดแย้งภายในคณะสงฆ์ไทย2869 viewsโดย กระจ่าง นันทโพธิ

หนังสือ "มหานิกาย-ธรรมยุต" กล่าวถึงความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทยฯ เป็นหนังสือบันทึกถึงการก่อกำเนิดและความเป็นมาของคณะธรรมยุต หรือธรรมยุตนิกาย และความแตกแยกภายในสังฆมณฑลอันเนื่องมาแต่การอุบัติขึ้นของคณะธรรมยุต
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2760 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
Trakkasat.pdf
Trakkasat.pdfตรรกศาสตร์2468 viewsศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘
96 files on 10 page(s) 1