Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Top rated - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Salai_Khwamkhatyaeng.pdf
Salai_Khwamkhatyaeng.pdfสลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ661 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
55555
(2 votes)
ThukSamrapHen.pdf
ThukSamrapHen.pdfทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา663 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูง ของกรมการศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยบทความในหนังสือแบ่งเป็น ๓ ตอนคือ หัวใจพุทธศาสนา แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่นธรรมเพื่อชีวิต.
55555
(1 votes)
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ720 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
55555
(3 votes)
SamTrai.pdf
SamTrai.pdfสามไตร660 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเอง เราก็พัฒนาประโยชน์ส่วนรวมไปด้วย หน้าที่สองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติอยู่เสมอ...
55555
(2 votes)
Phochachong.pdf
Phochachong.pdfโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ620 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณ ซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน...

...ในทางตรงข้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย เช่น ในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีกำลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่เป็นมาก ก็กลายเป็นน้อย หรือที่จะหายง่ายขึ้น.
55555
(2 votes)
KaoPaiNaiBun.pdf
KaoPaiNaiBun.pdfก้าวไปในบุญ884 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ ก้าวไปในบุญ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึง ความหมายของบุญ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำความเห็นให้ถูกในการทำบุญ และท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงวิธีการทำบุญให้ได้บุญและมีผลสมบูรณ์ โดยการทำบุญนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวัดเท่านั้น ท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงหนทางในการทำบุญซึ่งสามารถทำได้ถึง 10 วิธี ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” และทำที่ไหนก็ได้ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้บอกไว้ว่า “ทำบุญ ทำที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำอะไร ถ้าทำเป็นก็เป็นบุญ”
44444
(3 votes)
Chiwit_Thi_Sombun.pdf
Chiwit_Thi_Sombun.pdfชีวิตที่สมบุรณ์807 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เมื่อเรามีชีวิตและอยู่ในโลก ก็ต้องรู้จักชีวิตและรู้จักโลกนั้นให้ชัดเจนตามเป็นจริง อย่างที่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตนั้น เราจะได้ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดำเนินชีวิต เมื่อได้สร้างสรรค์วัตถุและทำ ความดีกันมาแล้ว ก็ควรเข้าถึงความจริงกันให้จริงๆ ด้วย จึงจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ แล้วก็จะทำ ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ โดยมีจิตใจที่เป็นอิสระเหนือโลกธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ และมีความสุขที่สมบูรณ์
44444
(2 votes)
RungArun_Khong_Kansueksa.pdf
RungArun_Khong_Kansueksa.pdfรุ่งอรุณของการศึกษา617 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
44444
(3 votes)
Tripidok.pdf
Tripidok.pdfพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้1730 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธ-ศาสนาจริงหรือไม่...
44444
(5 votes)
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdf
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdfรักษาใจยามป่วยไข้572 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น...
44444
(2 votes)
32 files on 4 page(s) 1