Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdf
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdfเทคนิคของการมีธรรมะ693 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เทคนิคของการมีธรรมะ นี้ ด้วยมุ่งหมายให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในวิธีการของการมีธรรมะ ใช้ธรรมะ และพยายามช่วยเหลือกันทุกวิถีทางที่จะให้ศีลธรรมกลับมาสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกเพศวัย มิเลือก ชาติ ชั้น วรรณะ...
55555
(3 votes)
12_KhwamSuk.pdf
12_KhwamSuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๒ ความสุข786 viewsพุทธทาสภิกขุ

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน,ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข, ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัญหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอยฯ
55555
(3 votes)
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ725 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
55555
(3 votes)
09_Intuitive_difficult.MP3
09_Intuitive_difficult.MP3ธรรมที่หยั่งรู้ยาก1478 viewsทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะการเกิดมา เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามขจัดความเกิด แต่ไม่ใช่ว่าการเกิด คือร่างกายมันเกิดนะ หรือการตาย คือร่างกายที่มันตายนี่นะ แบบนี้เด็ก ๆ มันก็รู้จัก คนเราโดยมาจะรู้จักว่า มันตายตรงที่ร่างกายนี่ตาย ลมมันหมดแล้ว นอนอยู่ ส่วนคนตายที่หายใจอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน คนตายที่พูดได้ เดินได้ วิ่งได้ คนไม่รู้จัก55555
(3 votes)
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1515 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
55555
(3 votes)
Tawatad.pdf
Tawatad.pdfคำให้การของพระเทวทัต1136 viewsหนังสือ "คำให้การของพระเทวทัต" เขียนโดยกนกบุญ เป็นการเรื่องขั้นจากความชื่มชนในความสำนึกครั้งสุดท้ายของพระเทวทัต ไม่ใช้เขียนเพื่อตำหนิติติงความประพฤติปฏิบัติอันเป็นอนันตริยกรรมของท่านแต่อย่างใด

ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า พระเทวทัตนั้นเป็นเหมือนไม้ต้นคด ปลายตรง ซึ่งย่อมดีกว่าไม้ดันตรง ปลายคด โดยผู้เขียนสมมุติให้พระเทวทัตสารภาพผิดออกมาในรูปแบบของ "คำให้การ" โดยเล่าเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย
55555
(3 votes)
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์1998 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์ 55555
(3 votes)
Scream_at_Night.pdf
Scream_at_Night.pdfเสียงหวีดร้องยามค่ำคืน1733 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เสียงหวีดร้องยามค่ำคืน"เป็นนวนิยายที่ประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกในชีวิตของผู้ประพันธ์
55555
(8 votes)
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdf
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdfอริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น1984 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(5 votes)
02_AriyasatChakPhraOtthaS02.pdf
02_AriyasatChakPhraOtthaS02.pdfอริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย1631 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(9 votes)
447 files on 45 page(s) 18