Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Top rated - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
31_ThamPaTiMok01.pdf
31_ThamPaTiMok01.pdfธรรมปาฏิโมกข์ เล่มที่ ๑600 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
18_AriyaSinlatham.pdf
18_AriyaSinlatham.pdfอริยศีลธรรม587 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
16_Kan_Thamngan.pdf
16_Kan_Thamngan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๖ การทำงาน775 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การทำงานนั้น คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร ระดับไหน ถ้าเป็นการงานที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ ทำการงานอยู่ที่ไหนโดยบริสุทธิ์ใจ เป็นการงานตามความหมายที่ถูกต้อง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรม...
55555
(2 votes)
Ariyasiladham02.pdf
Ariyasiladham02.pdfอริยศีลธรรม ๒: มนุษย์กับศีลธรรม700 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบศีลธรรมมันบังคับมนุษย์ ให้แต่างตั้งกันขึ้นมา เมื่ออยู่ไม่เป็นผาสุก คนก็ดิ้นรนที่จะแก้ไข, พบระบบที่ถูกต้อง ก็ตั้งขึ้นได้ ตั้งขึ้นไว้แล้วรักษากันไว้ เป็นระบบหนึ่ง...
55555
(2 votes)
MandaKhongLok.pdf
MandaKhongLok.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สตรี ในฐานะมารดาของโลก736 viewsกรกวี รวบรวม

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย : สตรี ในฐานะมารดาของโลก
- ชาย - หญิง
- โสเภณีทางวิญญาณ
- สิทธิ และหน้าที่
- ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า
55555
(2 votes)
50_ToHangSunak.pdf
50_ToHangSunak.pdfธรรมบรรยายต่อหางสุนัข588 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ชีวิตนี้ จักต้องรู้จัก คู่ชีวิต-ทิศทั้งหก - นรกกับสรรค์ -- นิพพานที่นี้และเดี๋ยวนี้ - โพธิและกิเลส แล้วตัดต่อเหตุทันเวลา, ปฏิบัติตาม มัชฌิมาคือหนทาง, แล้วจะพบ สะอาด สว่าง สงบ, พบชีวิตจริง, ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา...
55555
(1 votes)
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdf
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๗ สุขภาพทางจิตวิญญาณ459 viewsพุทธทาสภิกขุ

...พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชา คนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆ กัน แม้จะมากมายอย่างไร ก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทางเยียวยาได้...
55555
(1 votes)
09_Khumue_PhutBorisat.pdf
09_Khumue_PhutBorisat.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๙ คู่มือพุทธบริษัท635 viewsพุทธทาสภิกขุ

...สิ่งใดที่ทำให้เบาใจ ทำให้หายกลัว ให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปราถนา สิ่งนั้นก็เรียกว่า สรณะ ตัวหนังสือแปลว่าที่ระลึกถึง สรณะ--ระลึกถึง แต่เราเอามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่พึง อย่างเช่นมีอะไรเป็นสรณะ นี้ก็หมายความว่า มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นที่พึง...
55555
(1 votes)
05_KoetMaThammai.pdf
05_KoetMaThammai.pdfพุทธทาสธรรมเล่มที่ ๕ ปัญหาของมนุษย์744 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาๆ เดียว ว่า เกิดมาทำไม ? เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ ขอให้สนใจปัญหานี้ เพื่อจะเข้าใจตามที่จะพูดในลักษณะที่ว่า มันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่า เกิดมาทำไม ?...
55555
(1 votes)
20_ANaPaNosaTiPhawana.pdf
20_ANaPaNosaTiPhawana.pdfอานาปานสติภาวนา677 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(5 votes)
44 files on 5 page(s) 2