Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > ปรัชญา
Top rated - ปรัชญา
PradyaPrayook_West.pdf
PradyaPrayook_West.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก2362 viewsโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก เล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมประวัติและแนวคิดสำคัญอย่างกระทัดรัดอีกเล่มหนึ่งของ อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของปรัชญาในทรรศนะของปรัชญาเมธีตะวันตก จนไปเป็นถึงประเด็นสำคัญของปรัชญาในแต่ละลัทธิหรือสำนักความคิด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักและใผ่ใจในวิชาปรัญชา
55555
(7 votes)
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์2041 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์ 55555
(3 votes)
Scream_at_Night.pdf
Scream_at_Night.pdfเสียงหวีดร้องยามค่ำคืน1776 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เสียงหวีดร้องยามค่ำคืน"เป็นนวนิยายที่ประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกในชีวิตของผู้ประพันธ์
55555
(8 votes)
Buddhist_Science02.pdf
Buddhist_Science02.pdfพุทธวิทยา เล่ม 22547 viewsโดย พร รัตนสุวรรณ

เป็นหนังสือพุทธปรัชญา เล่มที่ 2 ที่ประพันธ์ในเชิงวิชาการฉบับพิสดารที่อธิบายความรู้และหลักธรรม ตลอดถึงแนวความคิดการตีความด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นแนวใหม่ที่จะทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งหลักฐานที่มาไว้ชัดเจน ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก
44444
(13 votes)
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2894 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
44444
(12 votes)
Atta_Anatta.pdf
Atta_Anatta.pdfเพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่อง อัตตา-อนัตตา1870 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา นี้ เมื่อปลายฤดูฝน ๒๕๕๓
44444
(10 votes)
Wind_Passes_Graveyard.pdf
Wind_Passes_Graveyard.pdfสายลมที่พัดผ่านสุสาน1311 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "สายลมที่พัดผ่านสุสาน" เป็นความเรียงว่าด้วยบรรยกาศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชีวิตกับความขัดแย้ง, เพื่อน, ครูกับศิษย์ และปีใหม่กับความหวังใหม่
44444
(8 votes)
PranyaWest_New.pdf
PranyaWest_New.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่3135 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือปรัชญาที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง แต่งโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

โดยที่ปรัชญาเป็นวิชาที่สอนให้คนรู้จักใช้เหตุผล รู้จักฟังความคิดความเห็นของคนอื่น รู้จักความประนีประนอม ปรัชญาถ้าศึกษาอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้มนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
44444
(11 votes)
PradyaGreek.pdf
PradyaGreek.pdfปรัชญากรีก2695 viewsหนังสือปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก ของพระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นผลงานอันทรงคุณค่าของท่าน ในขณะดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งหนังสือเล่านี้ ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในตัวและอ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ข้อสังเกตในตอนท้ายของทุกบท อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในบางตอน ทำให้ผู้อ่านแม้ไม่มีพื้นฐานด้านปรัชญาตะวันตกมาก่อน ก็ย่อมเข้าใจได้44444
(9 votes)
Our_Root_is_Suffering.pdf
Our_Root_is_Suffering.pdfรากเหง้าเราคือทุกข์2030 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "รากเหง้าเราคือทุกข์" พินิจคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนาผ่านแนวคิดของชาร์ลล์ ดาร์วิน
44444
(6 votes)
20 files on 2 page(s) 1