Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > ปรัชญา
Top rated - ปรัชญา
Love_Wisdom.pdf
Love_Wisdom.pdfLove of Wisdom1344 viewsBy Prof.Dr.Somparn Promta

Love of Wisdom is a book about an introduction to philosophy. It written by Prof.Dr. Somparn Promta from department of Philosophy, Chulalongkorn University.
44444
(5 votes)
Sartres.pdf
Sartres.pdfSartre's existentialism and early Buddhism1187 viewsby Phra Medhidhammaporn (Prayoon Mererk)

This book is a revised version of doctoral thesis entitled "Acomparative study of the non-egological treatments of consciousness in Sartre's Philosophy and early Buddhism, which was submitted at the University of Delhi, India, in September 1985.
44444
(3 votes)
Buddhist_Science01.pdf
Buddhist_Science01.pdfพุทธวิทยา เล่ม 12902 viewsโดย พร รัตนสุวรรณ

เป็นหนังสือพุทธปรัชญา เชิงวิชาการฉบับพิสดารที่อธิบายความรู้และหลักธรรม ตลอดถึงแนวความคิดการตีความด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นแนวใหม่ที่จะทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งหลักฐานที่มาไว้ชัดเจน ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก
44444
(21 votes)
Buddhist_Bioethics.pdf
Buddhist_Bioethics.pdfเกิดแก่เจ็บตาย1717 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เกิดแก่เจ็บตาย" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ได้ให้ทัศนะทางชีวจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา ซึ่งในหนังสือประกอบไปด้วย พุทธจริยศาสตร์สองระบบ จริยธรรมสำหรับบุคคล จริยธรรมสำหรับสังคม เกิดแก่เจ็บตาย และคุณค่าของชีวิตมนุษย์
44444
(5 votes)
PradyaPrayook.pdf
PradyaPrayook.pdfศาสนาปรัชญาประยุกต์2028 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

หนังสือ "ศาสนาปรัชญาประยุกต์" เล่มนี้ เกิดขึ้นเพราะแรงดลใจ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งเรื่องที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนมากได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสืออนุสรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้าง ประชาศึกษาของคุรุสภาบ้าง

ในภาวะที่การเศรษฐกิจของโลกกำลังทรุดหนัก และประชาชนชาวไทย กำลังสนใจในระบบประชาธิปไตยมากขึ้นนี้ มีผู้นิยมอ่านหนังสือที่เป็นประเภทสารคดีมากยิ่งกว่าในสมัยใดๆ แสดงว่าประชาชนได้ตื่นตัวและรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากช่วยกันหาสิ่งที่มีประโยชน์มาป้อนให้แก่สังคมแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจโลกดีขึ้น
44444
(9 votes)
ancient_philosophy.pdf
ancient_philosophy.pdfปรัชญาตะวันตก ปรัญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-23157 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-2 นี้ ได้รอบรวมจากพุทธจักร หนังสือรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อครั้งผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้เขียนส่งมาลงในพุทธจักรเป็นตอนๆ
44444
(18 votes)
PradyaPrayook_India.pdf
PradyaPrayook_India.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย1887 viewsโดยอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ในคำนำของหนังสือปรัชญาประยุกต์ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาวิชาปรัชญานั้นมิเคยทำให้ผู้ศึกษาเป็นคนพาล หากแต่กลับทำให้คนเป็นบัณฑิต และยิ่งหากศึกษาอย่างมีสติสัมปชัญญะ ก็ยิ่งก่อให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้น จนพบหนทางเข้าสู่สัจธรรมได้

วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งกว่าวิชาใดๆ ในโลก เพราะวิชาปรัชญาเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ทั้งหลาย แต่การศึกษาปรัชญานั้นค่อนข้างจะยาก เพราะภาษาที่ใช้ในวิชาปรัชญาเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และมีคำ เทคนิคมากมาย
44444
(11 votes)
Pradya_India.pdf
Pradya_India.pdfปรัชญาอินเดียร่วมสมัย3826 viewsโดยนายอดิศักดิ์ ทองบุญ

ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ซึ่งว่าด้วยปรัชญาของนักปรัชญาอินเดียรุ่นใหม่ ๗ ท่าน คือ สวามี รามกฤษณะ สวามี วิเวกานันทะ รพันทรนาถ ฐากุร ศรีอรพินโท มหาตมา คานธี ดร.ราธกฤษณัน และกฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย์

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นการกล่าวถึงปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ที่เป็นปรัชญาผสมผสานกัน ระหว่างปรัชญาอินเดียโบราณ กับปรัชญาตะวันตก จนเกิดระบบปรัชญาแนวใหม่ขึ้น การที่จะศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัยให้เข้าใจดี จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทั้งปรัชญาอินเดียโบราณและปรัชญาตะวันตกเป็นอย่างดี และวิธีการศึกษาให้มีพื้นความรู้ทั้ง ๒ ฝ่ายอย่างได้ผลดีที่สุด คือการศึกษาเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ
33333
(25 votes)
Buddhist_M.pdf
Buddhist_M.pdfBuddhist Morality1507 viewsby The Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn

This book is a collection of papers on Buddhism and Buddhist morality which have been presented at international conferences or seminars as follows.
1. The paper "Prominent facets of Buddhism"
2. The paper "Buddhist ethics of leadership"
3. The paper "Buddhism and sustainable development"
4. The paper "Universal morality of Buddhism"
5. The paper "Unity in diversity"
33333
(6 votes)
PranyaWest_Middle.pdf
PranyaWest_Middle.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2892 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง ของอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์ และการเมือง ซึ่งมหาจุฬาราชวิทยาลัย ได้จำพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ แล้วนั้น เป็นหนังสือที่มีหลักวิชาที่มีคุณค่าทางวิชาการมาก โดยที่ในคำนำ ได้กล่าวว่า "ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง เป็นหนังสือใน ชุดปรัชญาตะวันตก โดยต่อเนื่องมาจาก ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ"33333
(13 votes)
20 files on 2 page(s) 2