Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน

หลักกรรมและการเกิดใหม่

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า เรื่องนี้ ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ ส่วนมากเราพูดกันเพื่อให้ได้แนวทางดำเนินชีวิต คือมีศรัทธาแบบชาวพุทธ

หนังสือ กรรมและการเกิดใหม่ นี้ เป็นการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อหรือศรัทธา ศรัทธาเป็นเครื่องแสดงลักษณะของศาสนา บางคนอาจจะบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล คือเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดไตรสวนถามก่อนที่จะปลงใจเชื่อ โดยเขาอ้าง กาลามสูตร ขึ้นมาว่า คนเราไม่ควรเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆ กันมา ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะตรรก ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะอ้างตำรา และสรุปว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุผล ไม่ใช่เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีศรัทธาเป็นแกนนำอย่างเดียว

ดาวน์โหลด

Rate this file (Current rating : 3.1 / 5 with 10 votes)
RubbishRubbishRubbishRubbishRubbish PoorPoorPoorPoorPoor FairFairFairFairFair GoodGoodGoodGoodGood ExcellentExcellentExcellentExcellentExcellent GreatGreatGreatGreatGreat