Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1650 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
action_birth.pdf
action_birth.pdfหลักกรรมและการเกิดใหม่2459 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า เรื่องนี้ ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ ส่วนมากเราพูดกันเพื่อให้ได้แนวทางดำเนินชีวิต คือมีศรัทธาแบบชาวพุทธ

หนังสือ กรรมและการเกิดใหม่ นี้ เป็นการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อหรือศรัทธา ศรัทธาเป็นเครื่องแสดงลักษณะของศาสนา บางคนอาจจะบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล คือเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดไตรสวนถามก่อนที่จะปลงใจเชื่อ โดยเขาอ้าง กาลามสูตร ขึ้นมาว่า คนเราไม่ควรเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆ กันมา ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะตรรก ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะอ้างตำรา และสรุปว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุผล ไม่ใช่เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีศรัทธาเป็นแกนนำอย่างเดียว
Awaken.pdf
Awaken.pdfปลุกปลอบใจในยามวิกฤต1251 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเนื่องใยโอกาสขึ้นปีใหม่ในชื่อเรืองเดิมว่า ปรับปี-เปลี่ยนใจ แสดงที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
book41.pdf
book41.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก853 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
book45.pdf
book45.pdfคนดี ที่โลกต้องการ844 viewsดร.สนอง วรอุไร

คนดีที่โลกต้องการ จะเป็นแบบไหน อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้จะได้บอกกล่าวถึงตัวอย่างของพฤติกรรมที่บุคคลได้กระทำแล้ว เก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต กลายเป็นหลักฐานให้บุคคลได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆ มีทั้งดีและชั่ว เป็นกฎแห่งกรรม เป็นเหตุผลักดันชีวิตไปสู่ภพต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ใช้เป็นบทเรียน นำไปคิดพิจารณาบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
book_36.pdf
book_36.pdfดูรู้...หนึ่งพรรษา 763 viewsพระศุภกิจ สุภกิจโจ

บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐานระยะเวลา ๑ พรรษา ในการเฝ้าสังเกตจิต
ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเดินตามเส้นทางแห่งปัญญา รอยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
book_40.pdf
book_40.pdfมหัศจรรย์แห่งจิต833 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เมื่อฝึกจิตให้นิ่งจะมีระดับของจิตเป็นขั้นๆ จนถึงฌานต่างๆ เมื่อจิตตั้งมั่นจนมีพลังแล้วจะพบความรู้สูงสุดทางโลกคือ โลกิยอภิญญา ๕ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ ฯลฯ และเมื่อฝึกจิตจนถึงขั้นที่เหนือกว่านั้นคือการมีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตระ จิตจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง นั่นคือที่สุดของความมหัศจรรย์แห่งจิต
book_41.pdf
book_41.pdfการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา768 viewsดร.สนอง วรอุไร

ศักยภาพภายในตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ หากสามารถพัฒนาให้เกิดกับตัวเองได้แล้วจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ศักยภาพดังกล่าวคือ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อนำสู่การพัฒนาไอคิว และ การพัฒนาศักยภาพทางคุณธรรม หนังสือนี้กล่าวถึงการเรียนอย่างไรถึงจะมีศักยภาพ การหางานอย่างไรให้ได้งานทำ ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีความสุข
book_50.pdf
book_50.pdfพลังจิตเพื่อสุขภาพ789 viewsอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนพลังให้เกิดขึ้นกับตัวเอง พลังที่กล่าวถึงนี้ คือ พลังจิต ซึ่งมีทั้งที่ให้ผลเป็นบวกและให้ผลเป็นลบกับการดำเนินชีวิตของตนเอง มนุษย์มีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งาน ผู้ใดใช้ร่างกายพัฒนาจิตไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรม ผลดีย่อยเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของผู้นั้น พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญหาเห็นแจ้ง เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพัฒนาให้เกิดมีขึ้น และรักษาไว้ให้คงอยู่ เพราะพลังสมาธิเมื่อนำมาใช้ในหนทางที่ชอบธรรม รวมถึงใชัพลังสติสัมปชัญญะมาส่องนำทางให้กับชีวิตแล้ว จะเป็นเห
Buddhadham_Dev.pdf
Buddhadham_Dev.pdfพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา1298 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมที่แสดงเนื่องในงานทอดกฐิน ณ วัดธมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
49 files on 5 page(s) 1