Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน

จรรยาบรรณของข้าราชการ

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

"จรรยาบรรณในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายท่านพูดกันว่า ศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง ศีลธรรมที่ว่าเสื่อมนั้น ส่วนใหญ่เป็นจรรยาบรรณ นั่นเอง แต่เราองไม่ได้มองว่า จรรยาบรรณเสื่อม เรามาพูดกันว่า ศีลธรรมเสื่อม ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องจรรยาบรรณได้ บางที่จะลดปัญหาศีลธรรมลงไปได้มาก

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คืออะไร สัมพันธ์กันอย่างไร?"

หนังสือจรรยาบรรณของข้าราชการ จะมีคำตอบสำหรับปัญหานี้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้แต่งโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เมื่อคราวพระเดชพระคุณท่านได้รับเชิญไปอภิปรายร่วมกันเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประธาน ปปป. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลด

Rate this file (Current rating : 2.3 / 5 with 3 votes)
RubbishRubbishRubbishRubbishRubbish PoorPoorPoorPoorPoor FairFairFairFairFair GoodGoodGoodGoodGood ExcellentExcellentExcellentExcellentExcellent GreatGreatGreatGreatGreat