Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
karm.pdf
karm.pdfกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด1224 viewsในส่วนของคำนำของหนังสือ เล่มนี้ ได้กล่าวว่า การจัดพิมพ์หนังสือ "กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด" เล่มนี้

ในภาคแรกของหนังสือ คือภาคหลักธรรม จะเป็นคำสอนของพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้อธิบายเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไว้อย่างแจ่มชัดเป็นชั้นเป็นตอน อีกทั้งเรื่องประกอบ คือ "การกลับชาติมาเกิดของลามะน้อย" ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรขบคิดเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนภาคที่สอง คือ ภาคกฏแห่งกรรม เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องกฏแห่งกรรมจากพระไตรปิฎกเพื่อประกอบความเข้าใจและการศึกษาเปรียบเทียบ
Knowledge.pdf
Knowledge.pdfขอบฟ้าแห่งความรู้1337 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

การศึกษาที่เน้นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างศิษย์กับอาจารย์ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องถนอมรักษาไว้ เพราะว่าในโลกไร้พรมแดนหรือยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งผ่านเครื่องจักร เช่น คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จะหายไป เพราะจะมีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ นักเรียนอาจจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์โดยตรง แต่เรียนจากจอทีวี หรือคอมพิวเตอร์ ไม่มีสายใยสัมพันธ์ทางจิตใจที่อบอุ่น เด็กๆ ที่ต้องการเลียนแบบและพึงพาจะหันไปหาเครื่องจักรที่ไร้วิญญาณ
Knowyourself.pdf
Knowyourself.pdfตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก และ มิตรสหาย ที่ทุกคนควรรู้จัก1037 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่หลวงพ่อพุทธทาส ได้บรรยายให้แก่พระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗
Life.pdf
Life.pdfคุณค่าของชีวิต: ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต1220 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ท่านเมตตาบรรยายแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓
LongLife.pdf
LongLife.pdfชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า578 viewsดร . สนอง วรอุไร

การปรารถนาจะมีอายุยืนยาว มีอยู่ ๓ เงื่อนไข คือ การสละและบริจาคทานบ่อยจนเป็นมหาทาน การตั้งความปราถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานให้อายุยืนยาว และการสร้างเหตุให้ตรง หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงการทำให้ชีวิตมีคุณค่าคือ ชีวิตที่มีงานดีทำ ทำงานให้กับมวลชน มีคุณค่าไม่เบียดเบียนใคร
งานที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ชีวิตที่มีการเรียนรู้ถึงแก่นของชีวิต และต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม
mankind.pdf
mankind.pdfHandbook for mankind1003 viewsby Buddhadasa Bhikkhu

The present volume is one in a series of works by Ven.Buddhadhasa Bhikkhu of Chaiya. It is particularly suited to the reader who wishes to get a complete outline of Buddha-Dhamma expressed in straight forward language.

Particularly, valuable in the present work are the author's thoughts on Samsara, Karma and re-birth, subjects completely misunderstood by most western students of Buddhism

To anyone hoping to find in Buddha-Dhamma a guide to life rather than just an object of scholarly study, this "Handbook" is strongly recommended.
MotherI.pdf
MotherI.pdfแม่: ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่972 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
podchong.pdf
podchong.pdfโพชฌงค์641 viewsพระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ให้ความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โพชฌงค์" ที่จะทำให้สามัญชนได้ตื่นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง ๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องของ "พลธรรม ๕ ประการ" อันเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
putta_utan.pdf
putta_utan.pdfพุทธอุทาน585 viewsจาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายอุทาน
Rightlylives.pdf
Rightlylives.pdfการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง1078 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ชุดธรรมะโดยหลักพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
49 files on 5 page(s) 4