Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > ธรรมะในชีวิตประจำวัน
atittanbaramee.pdf
atittanbaramee.pdfอธิษฐานบารมี822 viewsผู้ใดปราถนาความสำเร็จในสิ่งดีงานใด จำเป็นต้องทำเครื่องหมายจับจองล่วงหน้า คือต้องสร้างโปรแกรมความปราถนาให้จิตได้บันทึกและจดจำได้ โปรแกรมที่กล่าวถึงนี้ คือ "อธิษฐาน"
book_26.pdf
book_26.pdfพระศิริมานนทสูตร939 viewsพระคิริมานนท์ ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ได้ขอนิมนต์ให้พระอานนท์นำอาการอาพาธไปกราบทูล พระพุทธเจ้า เพื่อให้พระองค์ได้ทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ พระพุทธองค์จึงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอานนท์เพื่อนำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ โดยทรงแสดงสัญญา ๒ ประการคือ รูปสัญญา นามสัญญา และอื่นๆ เมื่อพระคิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันตผล ในขณะที่วางธุระในรูปนาม โรคภัยของพระคิริมานนท์ที่เจ็บปวดก็อันตรธานหายในขณะนั้น
book_28.pdf
book_28.pdfมองชีวิตด้วยจิตว่าง943 viewsดร. สนอง วรอุไร

หนังสือที่ร้อยเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์ ดร . สนอง วรอุไร ที่ต้องการถ่ายทอดการมองชีวิต ด้วยใจที่ปราศจากความขุ่นมัว ปราศจากอารมณ์ปรุงแต่งใดๆ จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง รู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
book_30.pdf
book_30.pdfหลวงปู่เล่าเรื่อง939 viewsพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

“ การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เราต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญให้มากซะก่อน ” คำสอนจากพระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น เคยได้ปฏิบัติรับใช้และมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นโดยตรง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อธรรมส่วนหนึ่งของท่าน อันเป็นธรรมะของพระสุปฏิปันโน ซึ่งความดีของท่าน แม้แต่เทพยดาและพวกกายทิพย์อย่างพญานาค ยังอดไม่ได้ที่จะอนุโมทนาและชื่นชม “
haitanF.pdf
haitanF.pdfให้ทานเพื่ออะไร875 views...การให้ทานเป็นขั้นแรกของการสร้างสมอบรมบารมี โดยเริ่มต้นจากการรู้จักสละแบ่งปันวัตถุ แล้วพัฒนาไปสู่การรู้จักให้อภัย จนกระทั่งเป็นผลทำให้จิตใจพัฒนาไปสู่การสละสิ่งไม่ดี สิ่งเศร้าหมองและกิเลสในใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องการ ให้ทานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหันมาศึกษา ส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับการให้ทานจากพระไตรปิฎก ไว้ด้วย เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและความยินดีในการให้ทานให้ยิ่งๆขึ้นไปอีก...
kanlayanatam_22.pdf
kanlayanatam_22.pdfพระธรรมเทศนาชุด ปฏิบัติการทางจิต965 viewsพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
lp_panya.pdf
lp_panya.pdfทุกชีวิต... เป็นเช่นนั้นเอง983 viewsพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ)

... ชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ เกิดใหม่ก็ยังดี สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส่ แล้วก็โตขึ้น โตขึ้น แต่ผลที่สุดก็โรยไปกองอยู่ที่ป่าช้า
นั้นคือชีวิต ชีวิตก็เหมือนกับดอกไม้ ร่วงแล้วเค้าก็กวาดเอาไปทิ้งที่กองขยะ ไม่สาระต่อไป...
patibat.pdf
patibat.pdfการปฎิบัติคือบทพิสูจน์833 viewsดร. สนอง วรอุไร

หากต้องการจะมีชีวิตที่ทวนกระแสโลกเข้าถึงพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ต้องนำตัวเข้ามาปฏิบัติธรรม และเมื่อใดที่เข้า ถึงมรรคผลแห่งธรรม เมื่อนั้นการปฏิบัติจะเป็นบทพิสูจน์ได้ทั้งหมด
Thangpontook.pdf
Thangpontook.pdfทางพ้นทุกข์1106 viewsเด็กน้อยในแดนธรรม

การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ ได้จริงๆ
9 files on 1 page(s)