Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
Most viewed - หลักธรรม คำสั่งสอน
book45.pdf
book45.pdfคนดี ที่โลกต้องการ713 viewsดร.สนอง วรอุไร

คนดีที่โลกต้องการ จะเป็นแบบไหน อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้จะได้บอกกล่าวถึงตัวอย่างของพฤติกรรมที่บุคคลได้กระทำแล้ว เก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต กลายเป็นหลักฐานให้บุคคลได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆ มีทั้งดีและชั่ว เป็นกฎแห่งกรรม เป็นเหตุผลักดันชีวิตไปสู่ภพต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ใช้เป็นบทเรียน นำไปคิดพิจารณาบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
book_50.pdf
book_50.pdfพลังจิตเพื่อสุขภาพ685 viewsอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนพลังให้เกิดขึ้นกับตัวเอง พลังที่กล่าวถึงนี้ คือ พลังจิต ซึ่งมีทั้งที่ให้ผลเป็นบวกและให้ผลเป็นลบกับการดำเนินชีวิตของตนเอง มนุษย์มีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งาน ผู้ใดใช้ร่างกายพัฒนาจิตไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรม ผลดีย่อยเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของผู้นั้น พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญหาเห็นแจ้ง เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพัฒนาให้เกิดมีขึ้น และรักษาไว้ให้คงอยู่ เพราะพลังสมาธิเมื่อนำมาใช้ในหนทางที่ชอบธรรม รวมถึงใชัพลังสติสัมปชัญญะมาส่องนำทางให้กับชีวิตแล้ว จะเป็นเห
book_36.pdf
book_36.pdfดูรู้...หนึ่งพรรษา 644 viewsพระศุภกิจ สุภกิจโจ

บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐานระยะเวลา ๑ พรรษา ในการเฝ้าสังเกตจิต
ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเดินตามเส้นทางแห่งปัญญา รอยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
book_41.pdf
book_41.pdfการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา643 viewsดร.สนอง วรอุไร

ศักยภาพภายในตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ หากสามารถพัฒนาให้เกิดกับตัวเองได้แล้วจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ศักยภาพดังกล่าวคือ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อนำสู่การพัฒนาไอคิว และ การพัฒนาศักยภาพทางคุณธรรม หนังสือนี้กล่าวถึงการเรียนอย่างไรถึงจะมีศักยภาพ การหางานอย่างไรให้ได้งานทำ ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีความสุข
podchong.pdf
podchong.pdfโพชฌงค์511 viewsพระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ให้ความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โพชฌงค์" ที่จะทำให้สามัญชนได้ตื่นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง ๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องของ "พลธรรม ๕ ประการ" อันเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
putta_utan.pdf
putta_utan.pdfพุทธอุทาน500 viewsจาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายอุทาน
exercise_heart.pdf
exercise_heart.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก496 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
LongLife.pdf
LongLife.pdfชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า471 viewsดร . สนอง วรอุไร

การปรารถนาจะมีอายุยืนยาว มีอยู่ ๓ เงื่อนไข คือ การสละและบริจาคทานบ่อยจนเป็นมหาทาน การตั้งความปราถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานให้อายุยืนยาว และการสร้างเหตุให้ตรง หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงการทำให้ชีวิตมีคุณค่าคือ ชีวิตที่มีงานดีทำ ทำงานให้กับมวลชน มีคุณค่าไม่เบียดเบียนใคร
งานที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ชีวิตที่มีการเรียนรู้ถึงแก่นของชีวิต และต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม
DAE_THUR.pdf
DAE_THUR.pdfแด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป454 viewsพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บทความเรื่อง แด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ให้กับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางดูจิต เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยต่างๆ และเพื่อเห็นหลักสำหรับใช้ในการดูจิต สืบต่อไป
49 files on 5 page(s) 5